Renoveringen av KM Nelsson, Vintern 2021-2022

Arbetena med KM har fått vila lite under vintern 2021-2022, trafikångloken Hamra och Nian behövde prioriteras. Arbetena har dock inte stått stilla, mycket tid har ägnats utanför verkstaden åt skapa underlag för tillverkning av nya detaljer till fjädersystemet.

During the passed winter season, the boiler work on No 8, the traffic locos Nos. 5 and 9 together with the diesel locos have had the highest priority in our workshop. But also the overhaul of No 4, KM Nelsson has progressed at a steady pace.

I början av december borrade vi upp styrningarna för balansbultarna till fjädersystemet. Nya bussningar ska tillverkas och sätthärdas innan montage.

Vi har kompletta uppsättningar med originalritningar för fjädersystemet, en del detaljer har dock ändrats under lokets liv. Vid nytillverkning vill vi göra konstruktionen enklare att underhålla och mer slitstark. Eftersom vi ska låta tillverka dessa externt vill vi även passa på att tillverka dessa detaljer och ha liggande till den dagen vi ska göra löpverksrevison på Nian då delarna är identiska på loken. Detta resulterar i att 188 delar ska serietillverkas.

Bilder nedan på de slitna delarna och datorbild på de som skall nytillverkas.

As shown before, the whole suspension system is heavily worn. New springs are on order, worn bushes pressed out, oval holes drilled circular, case hardening steel is bought for bushes and pins. The worn parts for the spring balance system are so numerous that we have made 3-D drawings for CNC-machining and will source them externally. They consist of 188 parts, as we include parts for the same coming job on sister loco No. 9.

Tvärstyckena och gejderna renoverades när loket gjordes i ordning på 70-talet.
80 000 km senare är delarna fortfarande i gott skick! Visst slitage kan vi se men det kommer troligen hålla i många år till, även utan någon större åtgärd. Det visar vad noggrant arbete kan spara tid längre fram!

Tvärstycke hänger på kolvstången, gejden är nerplockad. Foto: Ola Dahlström

Vänster gejd, vi kan mäta oss fram till att tjockleken är en aningen timglasformad (max 0,2 mm), dock inte tillräckligt för att en direkt åtgärd är aktuell. Slitage 0,5 hundradels mm per år i trafik. Foto Ola Dahlström, datorbild Dag Bonnedal

The slide bars for the crossheads have been measured. Slightly worn after nearly 40 years in service, but not enough to warrant rework at the moment. Can be done at another time in the future, without taking the loco apart. Seems to have worn max 5 micrometres per year in service.

Vi har börjat fundera på hur vi ska mäta hornblocken. Kunskapen vi byggt upp efter renoveringen av Hamras löpverk är ovärderlig nu!

Till skillnad från Hamra så verkar hornblocken vara ganska okej hittills. Vi ska tillverka oss en mätjigg som vi kan montera i ramen för att förenkla mätjobben. Detta arbete kommer att påbörjas ordentligt så fort vi säkrat tillverkningen av delarna till fjädersystemet.
Vi välkomnar intresserade att ansluta sig vid detta jobb! Att mäta och bearbeta hornblock och storlagerboxar är ett väldigt komplicerat jobb som flera av våra och säkert andras ånglok kommer behöva framöver!

Horn guides and their wedges are not much worn either, nothing like No. 5 Hamra that we did a few years back. The ordeal with her gave us much experience that comes in handy now. We should make some measurement jigs to let us take accurate measures on Nelsson nad other locos.

Ångbromscylindern på KM har läckt kraftigt under flera år. Innan vi började renoveringen av loket föreställde vi oss att kolv och cylinder skulle vara kraftigt slitna.
När vi väl kom till stadiet och plockade isär bromscylindern visade det sig att den är i mycket gott skick, både kolv och cylinder! Kolvringen lämnade däremot en del över att önska. Denna konstruktion är inte helt okomplicerad och kolvringen kommer även i gott skick ha mycket svårt att hålla tätt. Bromsen har trots läckage fungerat bra och vi riktar just nu in oss på att försöka byta kolvringen, byta en del bultar och sedan skruva ihop den igen.

Steam brake cylinder is also in better shape than expected. Needs a new piston ring and bolt though.

Snyftventilerna eller luftinsläppsventilerna som det egentligen heter, blev en nödvändighet på dessa överhettade lok med kolvslider. KM Nelsson har en enkel variant som endast kan suga luft. På större lok fanns det ibland avancerade typer av ventiler för att inte dra in kalluft medan man rullade.

KM:s ventiler började läcka ganska mycket det senaste året som KM gick. Men eftersom konstruktionen är förhållandevis enkel kunde vi skruva isär ventilerna och slipa ventilerna täta. Både käglan och sätet är i gjutjärn och hade en del porer från gjutning. Efter mycket slipande tror vi att ventilerna ska täta, det visar sig först om ett par år när vi kan elda på KM för provkörning.

Snifting (anti vacuum) valves were leaking. After much grinding they should now be steam tight.

Även ramverket gås igenom, i ramverksrenoveringen ingår det byte av botten i ramtanken. Tidigare skar vi upp ovansidan för att enklare kunna undersöka ramtankens skick. Vi håller på att ta fram en plan och samlar mod för att byta botten. Jobbet låter inte så komplicerat, men då vi tänker svetsa i en ny botten mot ett befintligt nitförband så vill det till att vi tänkt igenom allting först, så nitförbandet inte börjat läcka när plåten rör sig som följd av att den blir varm vid svetsning. Arbetet kompliceras dessutom av att tanken är en del av ramen. Den går alltså inte att ta loss för bearbetning.

The loco frame has taken a lot of work to clean and paint. There is one water tank built into the frame, complementing the two side tanks. This frame tank is corroded, and parts of the bottom has to be renewed. We have cut holes in the tank top to give access to the interior. These holes will be welded after the work is nearly finished.

Rostknackning av ramtanken, bullrigt och klart ansträngande i det trånga utrymmet. Foto Dag B
Ramverket sett ovanifrån, vi använder även ramverket som upplagsyta för delar vi jobbar med tillhörande KM. Foto: Ola Dahlström
Ramverket grundmålat. Det är först när färgen appliceras som det syns att det hänt något.. Foto: Ola Dahlström

Renoveringen av KM Nelsson är den största ångloksrenoveringarna som hittills inletts vid ÖSlJ. All samlad kunskap vi har inom föreningen kommer krävas för att vi ska få ihop vår slitvarg igen. Vi önskar även bli fler som kan hjälpa till och kanske lära sig om ångloksreno-vering och ångloksteknik genom arbetena med exempelvis KM eller underhåll av våra trafiklok. Majoriteten av jobben vi gör går bara att lära sig genom att delta praktiskt i arbetena. Är man intresserad av att börja engagera sig i ÖSlJ går det jättebra att kontakta oss via mejl som finns på hemsidan, facebook eller gå fram och fråga någon aktiv medlem på plats som kan vägleda er så ni hamnar i kontakt med rätt person!
Vill man hjälpa till och stödja vår verksamhet och renoveringen av KM Nelsson får man gärna överväga att ge en ekonomisk gåva. Lokrenoveringar av alla slag är inte bara tidskrävande utan även mycket kostsamma.
Med gemensamt engagemang kan vi få se KM rulla mellan Mariefred och Taxinge igen!

Nya växlar i Läggesta nedre

När vi byggde linjen till Taxinge-Näsby från Läggesta 2009 anslöt vi linjen i Läggesta nedre till en befintlig växel till godsmagasin och vagnhall, denna var byggd av 17 kg/m räler och rätt sliten, den saknade även tungspetslås (en anordning som låser fast de rörliga växeltungorna i rätt läge). Vi har länge haft ett byte av denna växel i den långsiktiga planeringen. Nu behöver även ytterligare en växel läggas in här för ett spår till den nya vagnhallen, därför behövde bytet ske nu.

Vi hade en växel av samma grövre rälprofil som det anslutande spåret mot Hedlandet (profil EJ25 som väger 24,8 kg/m) i utmärkt skick i delar i förråd. Denna var dock byggd för 891 mm spårvidd, vilket innebär att växelkorsningen behöver byggas om för våra smalare flänsrännor och sedan hela växeln kortas av för att få rätt geometri för den mindre spårvidden, detta har vi behövt göra för alla nya växlar på senare år, så det är inget konstigt.

Växeln som byts, växel 13, flyttas ett antal meter utåt linjen för att få utrymme och rätt spårgeometri för den nu tillkommande växeln till nya vagnhallen, växel 15.

Som växel 15 återanvänds den växel som låg i Hjorthagen tidigare. Den gamla växel 13 kommer återanvändas i ett sidospår i Mariefred.

Arbetet beskrivs i bildtexterna nedan. Iläggningsarbetet tog några dagar, med ideellt arbete blir det inte arbete alla dagar och inte alltid hela dagar.

At Läggesta nedre station the outermost point in direction Taxinge-Näsby was old and quite worn. A change had been planned since long. Now we also needed to put in another point leading to the new carriage shed. As a new mainline point (No. 13) we had parts in good condition for a new point in storage, with rail weight 24,8 kg/m (the old one was with 17 kg/m rails). As this new poing had been used with 891 mm (3 sw ft) gauge the crossing and wing rail distances had to be rebuilt to our mor narrow distance, also the total length of the point had to be changed. The parts of the point were assembled during 2021 in and outside the workshop in Mariefred.
May 6 – 13th the new line point was put in place together with the overhauled siding point which will lead to the new shed later on.

I januari 2021 började arbetet med att växelkorsningen togs in i verkstaden. Här har alla skruvförband i växeln demonterats. Gjutjärnsklossarna mellan rälerna skall nu fräsas av så att vi får rätt bredd på flänsrännorna.
När flänsrännorna smalas in så måste även spetsen på korsningen flyttas i längsled. Därför behöver nya fästhål borras. Här borras hål i vår gamla trogna radialborrmaskin.
Under sommaren 2021 renoverades och förmonterades tungpartiet till växeln utanför verkstaden i Mariefred. Ett helt nytt tungpsetslås har även monterats.
Utfarten i Läggesta nedre före växelbytet, växel 13 som skall bytas är den i bakgrunden mittemot röda kuren.
Den 4 maj har arbetet börjat med att gamla växeln har lyfts bort liksom en bit av spåret mot Hedlandet.
6 maj. En ny bädd har grävts ut med minigrävare och tungpartiet har lagts på plats.
Det spårspann som lyfts ur utanför gamla växeln har flyttas och lagts in mot nästa växel i huvudspåret, växel 8.
Sliprar har lagts på plats och förbereds för växelkorsningen.
Växelkorsningen skruvas fast. I bakgrunden lyfts nya växel 15 i läge med lastmaskinen.
Nya växel 15 på plats, bortre änden skall baxas något åt höger i bild. Den hade renoverats tidigare.
Rälerna till det mellanliggande spåret lyfts på plats.
Växel 15 och spåret hitom i bild baxade i läge för varandra efter att spåret kapats Nu redo för att för att fästas med skarvjärnen som ligger klara.
7 maj. Rakspåret spikas i växeln. Skarvning pågår i bakgrunden. Kurvrälerna är ännu inte lagda korrekt.
10 maj. Arbeten med skarvjärn. Här borras hål för skarvjärnsbult.
Montering av övergångsskarvjärn när det börjat regna.
13 maj. Slutjustering, lyft och stoppning. Där det går stoppar vi med stoppmaskinen.
Där det är trångt stoppar vi med tryckluftspett.
Arbetet klart.

Arbeten med vagnar våren 2022

Våra team för personvagnar och godsvagnar arbetar flitigt under höst-vinter-vår med säkerhetsöversyn, löpande underhåll och renovering av våra vagnar. Här följer några exempel på detta:

Our coach and wagon crew does a great job every autumn-winter-spring with safety checks, maintenance, and renovations. Here some examples of this work:

Godsvagnen KLJ G 38 – eller Från två vrak till skinande vagn

Kosta – Lessebo Järnväg byggde på egen verkstad om ett antal öppna flakvagnar till slutna godsvagnar littera G (s.k. ”godsfinkor”) för att frakta lådor med glasprodukter från glasbruket ut i landet via stora järnvägen i Lessebo. Vi har redan flera av dessa i renoverat skick.
2003 hittades ytterligare en vagnskorg till en sådan vagn ute i skogen i Kostatrakterna. Skrapande i färgresterna på virket och arkivforskning visade att detta var resterna av vagn nummer 38. Vagnskorgen var komplett så när som på ena dörren, men var i ett miserabelt skick. Vi tog ändå hand om den för att försöka återskapa originalvagnen. Ett underrede av rätt typ hade vi redan, men även detta var i miserabelt skick.
Nedan visar vi vad vårt vagnsfolk kan göra av två vrak.

The Kosta-Lessebo Railway (KLJ, 1888-1948) rebuilt some flat wagons with bodies to closed ones for the purpose of transport of boxes with glass ware from the glass works in Kosta. After the closure most of the bodies were used as different types of sheds when the frames were sold to industries for us as flat wagons again. During the years we have found a number of these bodies have restored them with the original (or a similar suitable) frame. Here the latest story of such a renovation. In 2003 the body of wagon No. 38 was found out in a wood in a very bad shape, we brought it to us but found that nearly all wood work had to be replaced. We had a suitable flat wagon of correct type from KLJ, but the shape was as bad as for the body. Here below you can see the start and finish of this work.

Vagnskorgen så som den återfanns som skogskoja 2003
Invändigt i skogen

Vagnskorgen befanns raskt vara i ett hopplöst skick för renovering, i princip allt trä behövde bytas ut, men dög som mall. Stålbeslagen kunde återanvändas.

Det här underredet var av rätt typ, men skicket…
… gjorde vagnmästaren bekymrad i maj 2020.
Ett knappt år senare, i mars 2021 var underredet renoverat.
Under våren 2022 närmar sig vagnskorgen färdigställandet i vårt snickeri.
Gaveln
Invändigt
Detalj
Leveransfoto utanför verkstaden 15 april 2022. Som märkningen visar väger vagnen 1,9 ton och lastar 4 ton.

Fler små timmervagnar

Kosta – Lessebo Järnväg hade ett stort antal små korta vagnar littera K. Dessa kunde användas både som allmänna öppna godsvagnar och som vagnar för långt timmer och virke, de hade nämligen fäste och rund krans för en svängbar lastbalk med stolpar, s.k. svängel. Kopplade i par kunde de då lasta långt gods. Vi har de senast åren hittat fler sådana vagnar på olika ställen. KLJ lades ner 1948 men vi har hittat vagnar som har använts som allt i från sågverksvagnar till båtslipvagnar. Här är bilder på två K-vagnar som nu renoverats i verkstaden.

A typical freight wagon at KLJ was the type K, a short flat car with pivot for timber bolster. We already have a number of these running, but now and then we still find some more still used in different ways, as in the last case in a boat slip. Below pictures from the renovation of two of these No. 5 built by Dacauville in France in 1888 and No. 20 built by Skede Workshops in Sweden 1892.

Här är ramverket till KLJ K nr 5 med utbytta rostiga delar och nymålat i augusti 2021. Vagnen byggdes av Decauville i Frankrike 1888.
I januari 2022 har vagnen fått sin märkning. Tillverkarens namn är gjutet på lagerboxarna.
Även den i princip likadana vagnen nr 20 är under arbete, som synes är den runda svängelkransen något annorlunda här. Denna vagn är byggd i Sverige av Skede Mekaniska Verkstad 1892. Som arbetsbänk tjänar en annan K-vagn som varit i bruk ett antal år hos oss. (Trädelarna upptill hör till ett annat projekt)

Nästa godsvagnsrevision – AOJ G 3

När KLJ G 38 kom ut ur snickeriet åkte i stället Anneberg – Ormaryds Järnvägs G-vagn nr 3 in för välbehövlig revision. Delar av trävirket i vagnskorgen är ruttet och behöver bytas ut. Tyvärr rötskadas våra godsvagnar eftersom de står utomhus större delen av året, den nya vagnhallen i Läggesta nedre skall råda bot på detta. Vagnen skall även få axellagren översedda.

Next project in our carpentry shop is right now the package van G no. 3 from Anneberg-Ormaryds Railway. Parts of the wood walls must be replaced.

Här står AOJ 3 i snickeriet, arbetet har börjat. Framför läggs golv på KLJ K 5 nämnd ovan.
En rutten del av väggen har demonterats för att ersättas. Även brädan märkt X skall bytas. Som syns blev vagnen reviderad förra gången 17 jan. 2000.

Arbeten på våra personvagnar

Alla våra trafikvagnar har förstås fått sin föreskrivna årliga större översyn med säkerhetskontroll och reparation av små och större fel. Några exempel på arbeten denna vinter:

Two examples of all the work at our coaches: Repainting of AOJ No. 1 (Decauville 1898) and repair of the 2nd Class sofas in Stafsjö Railway No. 2 (Vabis 1902).

3 klass personvagnen Anneberg – Ormaryds Järnväg nr 1 har blivit nymålad utvändigt. Vagnen är byggd av Decauville i Frankrike 1898.

AOJ Co nr 1 efter målning i januari 2022.

2 och 3 klass personvagnen Stafsjö Jernväg nr 2 har stoppade bänkar i 2 klasskupén, klädseln på dessa hade blivit allt för dålig och byttes ut. Vagnen är byggd 1902 av Vabis i Södertälje.

En arkivbild på Stafsjö Jernväg BCo nr. 2
Till sofforna behövdes nya gavellister för att spänna ner klädseln. Här tillverkas dessa som en limträkonstruktion.

Ångloken, mars – april 2022

En liten uppdatering om vad som hänt med våra ånglok verkstaden de senaste månaderna. Virå kommer att ha hand om trafiken till Läggesta under maj månad. Hamra och Nian beräknas komma i trafik till Ångans Dag den 4 juni.
En uppdatering om det pågående jobbet på K.M. Nelsson kommer i ett eget blogginlägg.

A brief update on the work on our steam locos over the last few months.
The main work has been focused on our locos 4 K.M. Nelsson (separate blog update soon), 5 Hamra, 8 Emsfors and 9 Nian.
No. 2, Virå has only received her annual check-up with new water level glass tube and new packings.
No. 5, Hamra had a leaking staybolt in her welded boiler at the end of season last year. The old staybolt was drilled out, it was not broken but corroded. A new has been made of an improved model and welded in place. At the same time the right-hand water tank has been rust protected and painted inside.
No. 8 Emsfors had her more than 40 years old boiler tubes removed a year ago. It was then found that a limited area of the front tube plate in the smoke box is corroded and in need of repair. This winter most of loco above the frames was taken apart to give access to the boiler. The boiler has now been sent away to a Swedish boiler company for repair and is expected back after the summer.

On JGJ No 9 work has continued on the new lower guide for the firebox doors – a lot of milling and turning of new parts, the old guide was so worn down that it was beyond repair.

Virå

Virå har denna vinter fått stå tillbaka för de mer omfattande arbetena med de övriga trafikloken (nr. 4, 5, 8 och 9). Men sedvanlig till- och översyn har gjorts. Den 23 april så kunde provkörning göras inför den kommande trafikstarten den 1 maj. Se vidare nedan under Emsfors.

Byte av packningsflätor runt slid- och kolvstänger.

Hamra

Det omfattande arbetet med att byta den läckande stagbulten i ångpannan har slutförts. Den demonterade vattentanken har under tiden rostsanerats invändigt och målats med rostskyddsfärg och flera lager täckfärg.

Emsfors

Nian

Som vi har visat tidigare var den nedre gejden till eldstadsluckorna på ångloket JGJ 9 så sliten att vi började tillverka en ny – längden gjorde att vi fick använda den större Värnamofräsen för att fräsa ett spår för eldstadsluckorna.

Renoveringen av Skallaholmsbron har startat

English text below.

Här nedan följer ett bildreportage av starten på arbetet med Skallaholmsbron, först lite bakgrund:

Skallaholmsbron är en 12 m lång stålbro 900 m öster om Läggesta Nedre station i riktning mot Taxinge-Näsby. Bron förbinder en utfylld banvall söder om Stora Skallaholmen och en udde vid Bergåsa. Vattendraget under den utgör Råckstaåns utlopp i Mälaren.

Innan banvallen och bron byggdes var vattnet väster därom en seglingsbar vik till Mälaren. På vikingatiden var den i dag sanka Bondkroken en långsträckt sjö som från sundet vid Läggesta var seglingsbar betydligt längre in via Råckstaån. Från 1600-talet fraktades malm från gruvorna i Åkers Bergslag ut från ”Malmudden” inne i viken. Intill passerade landsvägen från Strängnäs över det då bredare sundet från Bondkroken för ån på ett färjställe där senare en bro byggdes, bron finns på kartor från mitten av 1600-talet. Intill låg gästgivargården Sättra korg som senare kallades Läggesta värdshus. Här nedan visas en karta över Läggesta by 1759.

(Alla bilder klickbara för större storlek)

Karta över Läggesta by från 1759. Sjövikens södra kant ej utritad, men Skallaholmarna i höger kant. Den obebyggda Jagbacken i mitten.
(Källa lantmäteriets historiska kartor)

När Norra Södermanlands Järnväg projekterades här från 1892 var terrängen ett problem, man skulle komma från nedre delen av den branta sluttningen söder om Gripsholmsviken (denna del av Mälaren) och över Råckstaåns utlopp. Järnvägsbolaget sökte billiga lösningar och valde att passera via en udde, Skallerudden, över en bro och sedan på en utfylld bank över viken söder om Stora Skallaholmen. Därmed skars den inre delen av viken definitivt av för sjöfart. Här visas en del av expropiationskartan som upprättades 1892-1895.

Karta över situationen innan järnvägen byggdes. Här syns att järnvägens banvall fylldes ut i sjön från väster fram till läget för bron och att brons östra landfäste lades på fast mark på Skallarudden. Det syns även att banvallen byggdes ute i sjön strax öster om udden, vid dagens nya bostadsområde.
(Källa. Expropiationskartan från 1892-1895, från Historiska kartor hos Lantmäteriet)

Den utfyllda banken har idag vuxit samman med land och Skallaholman så det inte längre längre är tydligt att den är utfylld i sjön.

Dagens situation i området. Bron syns söder om Stora Skallaholmen. (Källa: Min Karta hos Lantmäteriet)

Nuvarande bro byggdes av Bergsunds Mekaniska Verkstad 1923 och ersatte då en klenare bro från järnvägens byggnad 1895. Landfästena är dock original från 1895. Ritningar nedan. Bron kompletterades med en enkel smal gångbana utanför ena huvudbalken under senare delen av 1960-talet, den gångbanan var endast avsedd för järnvägens personal. När ÖSlJ övertagit järnvägen här och byggde om den till vårt smalspår 600 mm byggdes även en kommunal gångväg på järnvägens norra sida från Skallaholmen till Hedlandet, då byttes gångbanan på bron till en ny med 1,5 m bredd.

Ritning över originalbron från 1895. Här syns att västra landfästet då utfördes som en pålkista ute i sjön.
Ritning från 1923 över nuvarande broöverbyggnad. Numera kompletterad med en gångbana utanför ena huvudbalken.

Redan när vi började köra rälsbuss på sträckan 1999 kunde vi konstatera att brons stålkonstruktion var relativt rostig. Ur brons underhållskort framgår att den fick sin senaste totalmålning 1958 och sedan dess har den endast bättringsmålats partiellt. De senaste årens besiktningar har visat en påtaglig rosttillväxt i undanskymda skrymslen och vinklar, det har alltså blivit allt mer akut att få den rostrensad och totalt ommålad.

I drygt ett år har vi planerat en blästring och ommålning av bron. Det byggs nu ett stort nytt bostadsområde i Bergåsa direkt öster om bron. Dessa nya bostäder kommer att generera en avsevärt ökad gångtrafik på gångvägen utmed järnvägen. Gångvägen måste stängas av under brorenoveringen, därför såg vi det som helt nödvändigt att utföra renoveringen innan de nya bostäderna blir färdigställda. Vi kom därför fram till att renoveringen behöver utföras nu under våren 2022. När vi sökte och fick positivt förhandsbesked om ett kulturvårdsbidrag från Länsstyrelsen i Södermanland för en brorenovering beslöts att handla upp detta arbete som behöver utföras av ett företag specialiserat på denna typ av arbeten.

Själva renoveringsarbetet startar den 4 april och innan dess skall vi själva demontera räler och tvärbalkar (som fungerar som slipersbalkar). Vårt eget arbete startade onsdagen den 23 mars med demontering av rälerna. Renoveringsarbetet planeras vara klart i mitten av maj, därefter skall vi återställa och justera spåret så trafiken kan starta till Taxinge-Näsby som planerat 3 juni.

Bilder från det inledande arbetet nedan.

The Skallaholmen bridge is a 12 m long riveted steel bridge built in 1923 on foundations from an original bridge from 1895. As shown on the maps above the enbankment north-west of the bridge was built in the lake and so cutting off the inner part of the bay. The west bridge foundation was therefore built on poles, at the time in the middle of the water. The east foundation was built on solid ground on a headland pointing out from the southern shore of the lake. The bridge got the last complete overhaul with painting in 1958. As we have seen an increasing problem with rust we decided that a new complete overhaul with rust removal and complete painting has to be done. We wanted to make this overhaul now as the public walkway on the bridge will be much more used from this autumn when a new living area just east of the bridge will be finished. The walkway must be closed during the bridge work. We have been awarded a heritage preservation grant from the county council that largely covers the costs for the specialist firm doing the work. The work starts 4thApril and will be finished in mid-May. Our own work will be to remove tha track and afterwards rebuild it so the traffic to Taxinge -Näsby can start as scheduled 3rd June.

The pictures below shows our work dismantling the track.

Skruvar som håller rälerna i sliprarna utanför bron och som håller rälerna i brons tvärbalkar lossas med tryckluftskruvdragare.
Skruvar lossas på bron. Gångbanan syns till höger, en del av den måste också demonteras.
Skruvar och en rälsskarv lossas vid västra änden av bron.
De lossade rälerna kopplades i arbetståget och kunde på så sätt dras undan.
Rälerna borta
Den 25 mars lyftes tvärbalkarna bort med hjälp av en minigrävare.
Lyft av tvärbalkar.
Tvärbalkarna lastades på den vagn som lämnats på södra sidan för att kunna rullas till en plats där de blir åtkomliga med lastbil.
Mer balansakt utan spår och tvärbalkar. I bakgrunden den nya järnvägsbron för Svealandsbanan.

Verkstäderna december 2021 – januari 2022

This update from the workshops is long overdue but it is also a very busy time of the year with the Christmas season and all. The major work this season is of course the 5-year project to restore NAEJ No 4 K M Nelsson. With the boiler lifted, the frame has been cleaned from dust, grime and rust and painted. The suspension system is heavily worn and new parts are going to be made; the axle bearings are going to be recast.

On the large ex Ukrainian diesel loco Gaivoron work has progressed with the loose rim on one wheel in the bogie being pushed into place and secured, also some work on the linkage for the parking brake.

On the steam engine JGJ 9 some minor work is carried out on the firebox doors and the linkage, the lower guide is heavily worn and a new part will be made in the workshop. There has been a tendency for left crosshead guide to run hot and it has been taken apart to investigate to what can be done.

No 5 Hamra has a leaking stay bolt on the right hand side of the firebox and the water tank has been removed to provide access to drill out the bolt, a new one will be welded into place.

No 8 Emsfors is one of the two boiler repairs that are going to be done in the near future (No 4 is the other), the cab has been removed so that the boiler can be lifted from the frame.

Our big lathe has been very busy clearing rust and turning a correct flange profile on wheel axles for the goods wagon KLJ 102

Det var ett tag sedan vi skrev om vad som händer i verkstäderna, men det stora arbetet är 5-årsprojektet att renovera lok 4 KM Nelsson. Vi har besökt en pannfirma för att diskutera vad som ska göras på ångpannorna till KM Nelsson och Emsfors. Hamra har fått vattentanken på höger sida avlyft för att komma åt sidan på fyrboxen där en ny stagbult ska svetsas i (Hamra har en helsvetsad panna)

Vårt stora motorlok Gaivoron som har varit ur drift ett tag med en hjulring som har flyttat sig på hjulstommen. Loket har pallats upp i verkstaden och boggin i bakänden har tagits ur – axeln har tagits ur och hjulringen har värmts med en ringbrännare så den hamnade i rätt läge – den har sedan säkrats vid hjulstommen. Vi passade även på att tillverka en ny fläns till ingående axelns tätning på axelväxeln som inte höll tätt mot huset. Samtidigt passar vi på att tillverka nya delar till bromsrörelsen, en del smidesjobb som gjorde att vi fick använda smideshammaren

På ångloket JGJ 9 är det en del både större och mindre arbeten som ska göras, vi har tagit ner det vänstra tvärstycket för undersöka varmgångstendenser. Gejderna till eldstadsluckorna är väldigt slitna så de har tagits ner för att se vad som ska göras – först trodde vi att det skulle gå att svetsa i på de slitna ställena men den nedre gejden är så sliten att det är bättre att tillverka en helt ny gejd efter originalritningen. Mekanismen med länkar är också slitna så den ska också gås igenom. Nya fästen för bromsblock ska tillverkas så det blir lättare att byta bromsblock.

Till godsvagnen KLJ 102 ska hjulringarna svarvas – axeln har stått utomhus länge så lagergångarna behöver putsas upp – med lite uppfinningsanda så ordnar det sig med stora svarven och en sliptrissa

Förberedelser för att lyfta ur ångpannan på Emsfors så att den under våren kan skickas till pannsmeden – vi räknar med att Emsfors är i trafik igen 2023 (tubsatsen hade tjänat ut och även den främre tubplåten ska repareras)

Ny port till verkstaden i Mariefred

Porten till verkstadens spår 21, dvs den gamla tegelverkstaden som ursprungligen var lokstall från 1895 är den stora porten till verkstaden. Denna port har länge varit dålig, skev, otät och dåligt isolerad samt svår att öppna och stänga. Tack vare ett bra bidrag från Sparbanksstiftelsen Rekarne kunde vi den 9 mars byta porten till en nytillverkad måttbeställd.

The big doors to the old part of the workshop in Mariefred have in som years now been in a bad state, skew, leaky and hard to open and close. Thanks to a contribution from our local savings bank foundation we have now mounted completely new tailor made doors.

Gamla portarna demonterade, på en vagn utanför. Foto: Hans Wicklund
Nya portarna för montering. Foto: Dag Bonnedal
Gamla dörramen avlägsnas
Montering. Foto: Dag Bonnedal
Montering av högra porten. Foto: Dag Bonnedal
På plats Foto: Tage Nordin
Ny insida, vit är måhända lite opraktisk…. Foto: Tage Nordin
Ett stort tack för bidraget!

https://www.sparbankenrekarne.se/om-oss.html

Slyröjning under vintern

Sedan i höstas och under vintern har vi bedrivit ett intensivt arbete med slyröjning.
En stor del röjdes med traktor med röjaggregat när banvallen frusit i december, då fick vi slänterna röjda på 1 km mellan Mariefred och Hjorthagen samt drygt 3 km mellan Sjöbygget och Taxinge-Näsby. Vi har sedan successivt arbetet med manuell röjning med motorsåg och röjsåg, främst mellan Hjorthagen och Jagbacken samt nu senast invid Sjöbygget.

During the winter we have done lot of scrub cutting along the line. Most pictures below
are from the section Hjorthagen – Läggesta nedre.

Från starten av arbetet i september. Ett stort sälgbuskage skymde sikten vid Hjorthagsvägen. Bild före.
Bild efter
I november röjde vi både sly och grova träd vid infarten till Läggesta nedre för att få fritt kring ett dike och en trumma.

Strax norr om Marielunds station skapades under 1970-talet ett förråd av grövre signaldelar på det som då var en bred tom yta bredvid spåret. Med åren belv ytan helt bevuxen av sly och de signaldelar som kunde flyttas därifrån har flyttats. Nu var de kvar som var helt invuxna i sly. Vi befriade dessa från sly och rensade upp i övrigt i slutet av november.

Före
Efter
Lastning av fälld sly.

I februari 2022 fortsatte vi med röjning mellan Hjorthagen och Marielund. I Marielund röjde vi bort alla buskage på västra sidan av spåret. Mitt på sträckan röjde vi fritt diket mot hjortparken så våra resande får fri sikt mot hjortarna i sommar.

Då diket på Mareilunds station var fruset med stabil is kunde vi röja det fritt. Bild före.
Bild efter.
Slyrad mot hjorthägnet före röjning.
Samma plats efter.
Fälld sly
Lastning
I mars fortsatte arbetet mot hjorthägnet.
Efter, samma plats.

9 mars röjde vi vid Sjöbygget och åkte då till Taxinge-Näsby för lunch. Vid km 29 Syltabergsskärningen vid länsgränsen hade bävrarna fällt en stor björk tvärs över spåret, så det blev försenad lunch och extra arbete för att ta hand om den.

March 9th we worked between Hedlandet and Taxingen-Näsby and went for lunch in Taxinge-Näsby, but the beavers delayed the lunch that day with a big birch across the track.

Lokförarvy.
Björkstammen lastas.

Tomtetåget 1 advent

Every year we run a Santa Special train, and Santa himself arrives to the small town of Mariefred with the 14.14 from Läggesta nedre to Mariefred. It was a nice and crisp day with about -10 C. Most of the passenger cars has small wood stoves so they can be kept nice and warm, a nice experience with lit kerosene lanterns in the winter darkness.

Stafsjö No 2 Virå fick i år äran att dra tåget som tomten kom med till Mariefred, här kommer några bilder från den kyliga och klara dagen med ca – 10 C, men med de vedeldade kaminerna i några av vagnarna och tända fotogenlyktor så är det en trevlig upplevelse att åka med de gamla tågen i vintermörkret.

Dagens andra tåg på väg mot Jagbackens hållplats
Många är det som väntar på att tomten ska komma med 14.14 från Läggesta nedre
En tomtenisse tittar ut från Virå när 14.14 tåget anländer
Alla barnen ska hälsa tomten välkommen
Solen är på väg ner och ångmolnet avslöjar att tåget just har lämnat Marielunds station på väg mot Jagbacken
Förbi Jagbackens hållplats med tända fotogenlyktor på Virå