Jagbacken: Ombyggnad av plankorsning feb-mars 2017

I förberedelserna för ett nytt bostadsområde direkt öster om den gamla bebyggelsen i Läggesta har kommunen byggt nya gator. Då skulle den tidigare ägovägen över järnvägen vid vår hållplats Jagbacken ersättas  med en bredare gata med gång- och cykelbana. Under den nya gatan skulle ett system av ledningar läggas ner, vatten och avlopp samt el.

I samverkan med kommunen bröts vårt spår, ledningarna grävdes ner i ett öppet schakt under februari varefter vi återlade spåret under mars, justerade och stoppade så att kommunens entreprenör kund asfaltera efteråt. Själva plankorsningen lades med gaturäler med en grov ränna, som vi måttbeställt med påsvetsade anslutningsräler.

Hela arbetet bekostades av kommunen.

Utseendet före byggarbeten och skogsröjning sep. 2015
3 feb. spåret rivet, schakt påbörjad
8 feb. ledningsschakt klar, ledningsläggning pågår
8 feb.
16 feb. Lednigsschaktet igenfyllt, uppfyllnad av bankroppen påbörjad
16 feb.
19 feb. Hela spårunderbyggnaden klar
21 feb. Spårläggning påbörjad med nya sliprar
28 feb. spårläggning klar fram till plankorsningen från båda håll
1 mars. De måttbeställda rännskenorna framkörda
3 mars. Rännskenorna avlastas
5 mars. Hela spåret på plats och första justering gjord.
4 maj. Plankorsningen klar med skyltar. Asfaltering av gång och cykelbanan gjordes senare.

Vägbanan klar