Slipersbyte inuti vagnhallen 9-10 Juni

Sliprarna i de tre spåren i vagnhallen i Mariefred har blivit i allt sämre skick pga röta. Ett byte har blivit akut nödvändigt. Maskinavdelningens vagnsektion tog sig an uppgiften för att ge våra vagnar en säker tillvaro. Som steg ett byttes sliprarna i spår 41 och 43, dvs ytterspåren, mittspåret användes för transporter för arbetet.

The sleepers in the three tracks in the wagon shed in Mariefred has been in urgent need for change for some time. A group of  members normally working with our wagons took on the task to give our wagons a safe existence. As step one the sleepers in tracks 41 and 43 were changed (the outer tracks, the middle track was used for work transports).

Spår 43. Räler och de gamla sliprarna har avlägsnasts och gruset schaktats undan. Det är asfaltyta mellan spåren vilket gör det trångt för arbetet.
Sliprar på plats och även rälerna på första biten.

 

Minischaktmaskin

Spikning av rälerna, i bakgrunden fästs spikarna med handslägga.
Spikning med trycklufthammare
Arbetet fortsätter i spår 41
Spår 41. Spikning pågår

(Alla bilder Göran Wallmark)

Tillägg, 2018-07-03

En översiktsbild av jobbet. En mycket strong insats i mördande värme i den stillastående luften under plåttaket.

Foto Dag B.

Banarbete 16 och 20 maj 2018

Ett länge planerat banarbete var att höjdjustera, lyfta, spåret på båda sidorna om plankorsningen Ekuddsvägen mellan Läggesta och Hedlandet. Här har vi haft ett tråkigt skönhetsfel sedan banan till Taxinge-Näsby byggdes, långa rätt djupa svackor i spåret. Då båda rälerna har legat på samma höjd (alltså djup här), har det inte funnits några skevningsfel och därmed har detta fel inte varit något säkerhetsproblem vid våra hastigheter, men det har inte sett bra ut.

(Bilderna är klickbara för större storlek)

A long planned track work was to adjust the height of the track on both sides of the road crossing ”Ekuddsvägen”. Here we have had long dips on the track since our track was built to Taxinge-Näsby. As there was no height deviations between the rails this was no security problem, but an annoying cosmetic error.

Vi började arbetet den 16 maj med att lägga ut grus för att kunna stoppa det lyfta spåret (alltså att packa in under sliprarna).

Start 16 May with filling up more ballast.

Motorloket Aspa och grusvagnar på gruslastningsplatsen i Läggesta.
Grus påfyllt. Varsamhetstavlan avser nedsatt hastighet och försiktighet pga de höga grusvallarna.

Efter grusningen tog vi oss an att hämta ännu en del av den sly som vi låtit en entreprenör avverka utmed banan.
After the ballast work we went to fetch more of the bushes that had been cut by a contractor along the line.

Aspa med kranvagn och flakvagn i Läggesta nedre.
Lyft av grov sly.

Det stora spårjusteringsarbetet den 20 maj.

The track adjustment work 20 May.

Start med avvägning med laser av ena rälen. Lyft sker med rälsdomkrafter.
Andra rälen vägs av med vattenpass. Det kan vara tungt att skruva upp rälsdomkrafterna.
Efter lyft – stoppning med stoppmaskin som trycker in grus under slipraran med vibrerande verktyg.
Fikapaus ökar trivseln.
Spåret lyft och stoppat.
Lite baxning av spårets sidoläge.
Efter en ny vända med grusvagnarna för komplettering med mer grus justeras grusytan utanför rälerna med vår ballastplog.
Putsning av grusytan
Färdigt åt ena hållet…
…och åt andra

Kabelschakt i Hedlandet

Ett påtvingat spårarbete i dag i Hedlandet.
(English below)
ESEM (Eskilstuna-Strängnäs Energi och Miljö) hade sedan tidigare avtalat om att lägga två nya VA-ledningar under vårt spår på var sida om Hedlandets station. Det var avsikten att dra dessa som styrd borrning vilket inte skulle påverka spåret. Det visade sig dock att vid det östra läget fanns det berg som hindrar borrning. I stället valdes schakt uppifrån. Vi avtalade därför med ESEM om att stänga spåret (A-arbete) i två dagar (en i reserv).
Mycket passande hade vi där en kort ”passbit” om 2,1 m i spåret invid ena växeln som enkelt gick att lyfta bort så att entreprenören Svevia kunde göra att smalt schakt. De gjorde ett snyggt precisionsschakt och utförde även hela återställningen av spåret. Hela A-arbetet övervakades av vår banförman på plats.
Arbetet blev klart samma dag kl. 15

A forced trackwork today i Hedlandet. We had agreed with the local energy- and water company that they should cross under our track on two places with new water/waste water tubes. It was planned to be done with drilling without disturbance for the track. But on one of the places solid rock was found that prevented drilling. We agreed to block the track for two days (one in reserve)  to make an excavation instead. Luckily enough we have a short piece of track just before one of the points for the station, this could easily be removed and a precision excavation be made. The entrepreneur did the complete work under supervision of one person from our PW dept.
The work was finished at 15.00.

Spåret brutet schaktet påbörjat. Vår motordressin ”Köttbullen” i bakgrunden.

Vår telekabel snyggt framgrävd, det bortlyfta spårspannet i bakgrunden.
Rören på plats och återfyllningen. Spårbädden vibropackas.
Det lilla spårspannet lyfts på plats.
Hopskarvat. Återfyllning av grus.

Alla foton Göran Wallmark

 

Mer skogsröjning 24 feb. och 14 mars

Skogsröjningen i den strandkant utmed banvallen som ingår i banfastigheten, direkt öster om länsgränsen (mellan Södermanlands län och Stockholms län) fortsatte lördagen den 24 feb. och onsdagen den 14 mars.
Det är en tät ridå av förvuxen sly, främst asp som vi nu avverkar. Dessa träd har dels har dolt utsikten och dels utgjort en fara då de ofta lockat till sig bävrarna i trakten som fäller dem så de har hamnat över spåret. Vi lämnar de ståtliga björkarna och vissa alar.
(Bilderna är klickbara för större format)

24 februari:

Före avfärd från Mariefred (HW)
Vintertid går det åt mycket arbete att rensa snö och is ur vägkorsningarna, här Jagbacken/Ekviken (HW)
Arbete i strandkanten och på isen (HW)
Lunchrast i Taxinge-Näsby (HW)
Med kranvagnen lyfts träden upp (HW)
Många lyft av hela stammar upp till spåret, där kapas de till längder som går att lasta (HW)
Samma vy före och efter röjning den dagen. (HW)

14 mars

I Mariefred var det bara någon cm snö på rälerna, från Läggesta mot Taxinge var det bitvis betydligt mer så det blev tungt för Aspa att dra oss ut. Det hade snöat, töat och frusit i omgångar så det blev mycket hackande av is i vägkorsningarna, här Ekuddsvägen. (odh)
Träd fälls i strandkanten ut på isen (odh)
Ute på isen eldade vi grenar. (odh)
Trivselfika i vår varma rastvagn (HW)
Mer omhändertagande av grenar på isen (HW)
Dagens röjda område utifrån, även träden till höger kom ner innan dagen var slut (HW)
Det röjda uppifrån (odh)

Foton:
Hans Wicklund (HW)
Ola Dahlström (odh)

Skogsröjning vid banan 10 feb. 2018

Den 10 februari påbörjade vi ett röjningsarbete i den strandkant som tillhör banan strax väster om Syltabergsskärningen, dvs länsgränsen, mellan Hedlanda gård och Taxinge. Det är sly som vuxit upp till halvstora och stora träd som vi vill ta bort då de dels riskerar att fällas av familjen Bäver och dels skymmer sjön.

Röjningen startas med det som bävrarna redan fällt

Det som röjdes längst ner mot vattnet fälldes ut på isen, därför ville vi göra detta nu.
Fikapaus i vår uppvärmda rastvagn
Lastning av klenare grenar för hand och av stammar med kranvagn

För lunchpaus åkte vi till Taxinge-Näsby station
Mer röjning ut mot isen
Onsdagsgänget lossade sedan det som skall bli ved invid bränslehuset i Mariefred den 14 feb.

Banavdelningen, röjning träd över spåret 21 jan 2018

Årets första dag i fält för banavdelningen. Kallt men vackert väder.
Kontroll av banan, rensning av vägövergångar och omhändertagande av två blockerande träd som familjen Bäver vid Syltaberget (mellan Hedlandet och Taxinge) lagt över spåret. Eftersom vi planerat skogsröjning mm längre fram under vintern, behövde vi ha banan framkomlig. Det största trädet var 40 cm i diameter. Efter itusågning drog vi undan delarna med hjälp av Aspa.
Nu är det åter möjligt att köra ända fram till Taxinge.

Mellan Hjorthagen och Marielund
Rensning av plankorsning Hedlanda Gård
Spår i spår
Första trädet, det mindre, väster om Syltaberg (skärningen vid länsgränsen)
Andra trädet direkt öster om skärningen vid länsgränsen.

Kapning påbörjas

Drygt 40 cm grovt!
Återfärden påbörjas, här mellan länsgränsen och Hedlanda Gård
Vi passade även på att återmontera en nymålad hastighetstavla.
Eftermiddagsljus vid Skallaholmsbron.

(Foton Göran Wallmark)

 

Skogsröjning juli 2017

Under sommaren 2017 genomförde Hedlanda gård omfattande röjning och gallring inom sina marker. Vi passade på på att i samverkan med Hedlanda gård låta samma skogsvårdsföretag röja strandkanten och slänten utmed banan där banan går nära sjön mellan Hedlandets station och Sjöbyggets hållplats.
För att kunna genomföra detta behövde vi anlägga en tillfällig plankorsning på platsen för en tidigare ägoväg för att skogsmaskinerna skulle kunna passera.

Plankorsningen anlagd. Samma vy efter röjning finns nedan. 4 juli.
Till vänster slänten upp mot Hedlandavägen före röjning.
Samma vy som ovan efter röjning 1 aug.
Lite längre västerut 16 aug. Helt ny vy mot Mariefred

 

Spårjustering vid Sjölundsvägen maj-juni 2017

På båda sidor om vägkorsningen Sjölundsvägen låg spåret med både höjdfel och fel rälsförhöjning (”dosering” för kurvan). Detta justerades i två omgångar 21 maj och 6 juni 2017.
För att få rätt höjd på spåret vid den här typen av justeringar använder vi numera ett laseravvägningsintrument, mycket smidigt.

 

21 maj. Spåret lyft öster om vägen. Som synes ett rejält högt lyft. Laserinstrumentet i spåret i bakgrunden.
Stoppning pågår. Grus kompletteras manuellt.
Stoppmaskinförarens vy.
Grus påfyllt från grusvagnen efter första stoppningen.
Färdigt med efterjustering, en andra stoppning och putsning.

Den 6 juni fortsatte arbetet i och väster om vägkorsningen.

Lyft pågår med rälsdomkrafterna (grodor) som skruvas upp. I bakgrunden är plankningen i vägkorsningen uppbruten för lite lyft även där.
Återmontering av vägkorsningsplank.
Färdigt.

Bilder: Hans  Wicklund och Göran Wallmark (bild 3 och 5)

Jagbacken: Ombyggnad av plankorsning feb-mars 2017

I förberedelserna för ett nytt bostadsområde direkt öster om den gamla bebyggelsen i Läggesta har kommunen byggt nya gator. Då skulle den tidigare ägovägen över järnvägen vid vår hållplats Jagbacken ersättas  med en bredare gata med gång- och cykelbana. Under den nya gatan skulle ett system av ledningar läggas ner, vatten och avlopp samt el.

I samverkan med kommunen bröts vårt spår, ledningarna grävdes ner i ett öppet schakt under februari varefter vi återlade spåret under mars, justerade och stoppade så att kommunens entreprenör kund asfaltera efteråt. Själva plankorsningen lades med gaturäler med en grov ränna, som vi måttbeställt med påsvetsade anslutningsräler.

Hela arbetet bekostades av kommunen.

Utseendet före byggarbeten och skogsröjning sep. 2015
3 feb. spåret rivet, schakt påbörjad
8 feb. ledningsschakt klar, ledningsläggning pågår
8 feb.
16 feb. Lednigsschaktet igenfyllt, uppfyllnad av bankroppen påbörjad
16 feb.
19 feb. Hela spårunderbyggnaden klar
21 feb. Spårläggning påbörjad med nya sliprar
28 feb. spårläggning klar fram till plankorsningen från båda håll
1 mars. De måttbeställda rännskenorna framkörda
3 mars. Rännskenorna avlastas
5 mars. Hela spåret på plats och första justering gjord.
4 maj. Plankorsningen klar med skyltar. Asfaltering av gång och cykelbanan gjordes senare.

Vägbanan klar

Banarbete v. 9

Under v. 9 arbetade några medlemmar flitigt med ytterligare röjning av sly.

Nedan för ”Gula villan” mellan Marielund och Jagbackens hållplats röjdes nu alla nu rätt grova rotskott bort från de slyrötter där vi för ett par år sedan röjde rent till att ha endast ett grövre träd per rot. Nu blev det åter god sjöutsikt mellan träden. Bra arbete att göra nu när det är fruset då det är vattensjukt här.

Dessutom hämtades den tidigare röjda slyn runt Hedlandet.

IMG_8553 IMG_8554

DSC_0373 DSC_0374

Foton: Göran Wallmark (2 översta) och Sigrid Holmquist (2 nedersta)